Bài Tập Trắc Nghiệm Từ Loại Tiếng Anh Có Đáp Án

... Excited D frightened 120 English is an language khổng lồ learn A easiness B easily C easy D ease 121 Physical are good for our health A activities B activists C actions D acts 122 The parks in ... Of a stormy sea A similar B alike C likely D like 123 The crowd cheered as the goalkeeper deflected the _ a shoot b shooting c shooter d shot 124 The International Committee of the Red Cross ... Humanity c humanization d humanitarian 125 ASEAN also works for the _ of peace & stability in the region a promote b promotion c promotional d promoter 126 The motivations for the birth of...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm từ loại tiếng anh có đáp án


*

... Excited D frightened 120 English is an language to lớn learn A easiness B easily C easy D ease 121 Physical are good for our health A activities B activists C actions D acts 122 The parks in ... Of a stormy sea A similar B alike C likely D like 123 The crowd cheered as the goalkeeper deflected the _ a shoot b shooting c shooter d shot 124 The International Committee of the Red Cross ... Humanity c humanization d humanitarian 125 ASEAN also works for the _ of peace & stability in the region a promote b promotion c promotional d promoter 126 The motivations for the birth of...
*

... Tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn giá tiền bài tập tiếng Anh lớp 12 unit 11 gồm đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 12 unit 11 chủ thể Book với phần tập đáp án giúp em luôn thể theo dõi I Circle the word ... Comprehension d entertainment VnDoc - cài tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn mức giá bài tập giờ Anh lớp 12 Unit 11: Books gồm đáp án Choose the word which has the underlined part pronounced differently ... Cinderella lớn the hall VnDoc - thiết lập tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn phí tổn bài xích tập giờ Anh lớp 12 Unit 11: Books tất cả đáp án Choose the word which is stressed differently from the rest a entertainment...
*

*

... 10/10 …………………… 22/12……………………… 7/ 5 ………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 ………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại phù hợp 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… A It’s on April , 27 th B Today is April 23rd C ... Are you talking to ? Why are you unhappy ? 10 Which class are you in ? g About 7km h It’s bigger i 78 Hoang Hoa Tham Street j 13 years old VIII Em mang đến từ trái nghĩa trường đoản cú sau new ………… far …………… ... A Why did Trang go to the dentist last week? 47 b Why was Trang went lớn the dentist last week? a We eated breakfast at 7. 30 b We ate breakfast at 7. 30 a nam is worried because he has lớn see the...
*

... – tapped b was looking - tapped c was looking – tap d was looking - was tapping 38/ The door suddenly và a stranger into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened ... American cities a b c d 50/ Susan asked David where she leaves her glasses a b c d 23/ Trang 36 - Maõ ñeà thi 323 ... Into the room a was opening – walked b opened - was walking c opened – walked d was opening - was chọn từ tương thích (ứng với A B, C, D) để hoàn thành đoạn văn sau ( từ bỏ câu 39 đến câu 48) In...
... Raised at the last meeting d That question was raised at the last meeting by no one Trang 33 - Maõ ñeà thi 322 ... Mother saw me at school 35/ At present they are visiting all parts of the country They are doing this a all the time b now c in future d for a short time 36/ David comes from Paris but he ... She is able French very fluently a to lớn speak b khổng lồ speaking c speak d speaking 33/ Now she is thinking about a scholarship abroad a get / study b get / to study c getting / khổng lồ study d...

Xem thêm: Bảng Giá Thu Âm 1 Bài Hát - Thu Âm Một Bài Hát Hết Bao Nhiêu Tiền


... Than he does now 32/ This cheque hasn"t been signed a Someone has signed this cheque b No one hasn"t signed this cheque c Someone hasn"t signed this cheque d No one has signed this cheque 33/ The ... Strange behavior a This is the first time for us khổng lồ see a strange behaviour b This is the strangest behaviour we"ve ever seen c This is the strangest behaviour we"ve never seen d This is the first ... (50) his day-to-day work & at one time was almost penniless note : fire department = sở cứu vãn hoả communicate (v) truyền đạt visible (a) = hữu hình, thấy experiment (n) = thí nghiệm enthusiastic...
... Will send this parcel to your friend"s address a This parcel khổng lồ your friend"s address will be sending by the shop b This parcel lớn your friend"s address will be sent by the cửa hàng c This parcel ... Meeting? a b c d 50/ The police prevented the motorist lớn drive trang chủ drunk a b c d Trang 27 - Maõ ñeà thi 320 ... Address will be sent by the shop c This parcel will be sending to lớn your friend"s address by the shop d This parcel will be sent lớn your friend"s address by the siêu thị 44/ The teacher advised her not to...
... Resort before a This is the first expensive resort for us lớn stay b This is the most expensive resort that we stay at c This is the first time we"ve stayed at such an expensive resort d This is the ... Questioning by the police d He is being for further questioning held by the police 32/ Trang 24 - Maõ ñeà thi 319 ... He fell down in his yard c He was very old d He was struck by lightning 40/ What was the first thing he saw after being struck by lightning? a a clock b a tree c his wife d lightning 41/ Which...
... Have to be done in this kiểm tra a There’re 45 sentences khổng lồ be done in this test b There’re 45 sentences to have to lớn be done in this test c There’re 45 sentences has khổng lồ be done in this test d There’re ... Would be interesting lớn know why this has happened! Chess takes time and thought, but it is a game for all kinds of people Trang 21 - Maõ ñeà thi 318 chess (n) = môn cờ attack (v) = công checkmate ... C mechanic d attract 50/ a industrial b complaining c discover d foreigner note : Trang 22 - Maõ ñeà thi 318 ...
... Crossings Of course, it is safest lớn be directed by a policeman or a traffic warden Trang 18 - Maõ ñeà thi 317 Roads are dangerous However, if everyone takes care when crossing the road, there will ... Will not be safe c Fewer traffic accidents will happen d The roads will be widen Trang 19 - Maõ ñeà thi 317 ... Lớn go d go 22/ They always avoid by bus a travel b traveling c lớn travel d lớn traveling 23/ This is the first time I lớn play badminton a would be trying b have tried c was trying d am trying...
... Than c far than d farther than 45/ If all the pollution goes on, the world lượt thích a second-hand junk-yard a will kết thúc b ended c would over d ends chọn từ mà lại phần gạch chân bao gồm cách vạc âm khác ... Get d send 49/ a rose b thảm bại c close d chose 50/ a control b folk c remote d shout Trang 12 - Maõ ñeà thi 316 ... C What d What about 29/ vì you have an trip? a excitedly b excited c excite d exciting 30/ I think most children are creative enough lớn write poems a beautify b beautiful c beautifully...
... The twentieth Trang 11 - Maõ ñeà thi 315 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ a on b by c in d They moved to đất nước thái lan May 17 a for b in c on d You eat so many sweets-it’s bad for your teeth ... Couldn’t used to being has been cover where belonging whom d more important where Trang 12 - Maõ ñeà thi 315 ... Motor oto in 1885, & in 1907, two hundred motor buses came to London chú ý : population (n) = dân số means (n.pl) = phương tiện đi lại steamboat (n) = tàu chạy nước underground railway 9n) = xe năng lượng điện ngầm...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8