Bột nếp | Glutinous flour•Bột gạo | Rice flour•Bột năng | Tapioca flour•Bột mì | Wheat flour•Đường | Sugar•Nước | Water•Đậu xanh bóc vỏ | Peeled mung bean•Đường |Sugar Vitnameseplzzz •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> ," /> Bột nếp | Glutinous flour•Bột gạo | Rice flour•Bột năng | Tapioca flour•Bột mì | Wheat flour•Đường | Sugar•Nước | Water•Đậu xanh bóc vỏ | Peeled mung bean•Đường |Sugar Vitnameseplzzz •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> ," />

CÁCH LÀM BÁNH CAM ĐƯỜNG

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","cam","đường">">
Bột nếp | Glutinous flour•Bột gạo | Rice flour•Bột năng | Tapioca flour•Bột mì | Wheat flour•Đường | Sugar•Nước | Water•Đậu xanh tách vỏ | Peeled mung bean•Đường |Sugar
*
Vitnameseplzzz
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bánh","cam","đường">">