ĐỀ THI MÔN HÓA 2018

Sáng ngày 26/6, các thí sinh thi THPT Quốc Gia làm bài trắc nghiệm môn Vật lí thi THPT quốc gia 2018 với thời gian 50 phút.

Bạn đang xem: Đề thi môn hóa 2018

Năm nay, thí sinh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương thức thi trắc nghiệm đối với môn Vật lí bắt đầu từ 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao gồm chương trình lớp 12 và lớp 11, nhưng tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204 Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212 Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220 Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

 

MÃ Đề̀: 201

41. D 42. D 43. A 44. D 45. C 46. C 47. A 48. A
49. C 50. C 51. A 52. B 53. A 54. B 55. D 56. A
57. C 58. D 59. A 60. B  61. B 62. D 63. D 64. C
65. C 66. D 67. D 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. B 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 202

41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. D 48. D
49. B 50. D 51. B 52. D 53. B 54. C 55. D 56. A
57. C 58. C 59.C 60. D 61. D 62. A 63. D 64. A
65. B 66. D 67. C 68. B 69. A 70. A 71. B 72. A
73. C 74. A 75. A 76. C 77. B 78. C 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

41. D 42. C 43. A 44. A 45. C 46. D 47. A 48. C
49. D 50.C 51. D 52. C 53. A 54. D 55. B 56. B
57. A 58. B 59.B 60. B 61. C 62. B 63. C 64. D
65. A 66. D 67. B 68. C 69. A 70. A 71. A 72. C
73. B 74. D 75. B 76. B 77. B 78. D 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 204

 

41. C 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. C 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. A  54. B  55. D  56. D
57. D 58. A 59. D 60. B 61. D 62. C  63. C  64. D
65. A 66. B 67. C  68. A  69. C 70. B 71. B 72. C
73. C 74. A 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 205

 

41. D 42. B 43. D 44. C 45. A 46. D 47. C 48. B
49. D 50. D 51. B 52. A 53. C  54. A  55. C  56. D 
57. A  58. D  59. B 60. D 61. B 62. A 63. C 64. B
65. D  66. C 67. C 68. B 69. B 70. C 71. A 72. D
73. C 74. C 75. A  76. A 77. B 78. B 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 206

 

41. C 42. B 43. A 44. D 45. C 46. B 47. D 48. B
49. D 50. A 51. B 52. C 53. C  54. A  55. D  56. C 
57. C 58. A 59. D 60. C  61. D  62. D 63. A  64. D
65. C 66. C  67. A 68. C 69. A 70. A 71. D  72. C
73. D 74. C 75. C  76. C 77. A 78. D 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 207

 

41. C 42. D 43. C 44. A 45. B 46. C 47. D 48. C
49. D 50. B 51. D 52. D 53. B 54. A 55. B 56. B
57. D 58. A 59. B 60. C 61. A 62. C 63. B 64. C
65. B  66. D  67. B 68. A 69. B 70. B 71. C 72. D
73. D 74. C 75. D 76. A 77. C 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

41. B 42. C 43. B 44. D 45. D 46. A 47. D 48. C
49. D 50. C 51. A 52. A 53. B 54. B 55. B 56. A
57. A 58. C 59. A 60. A 61. B 62. A 63. B 64. C
65. C 66. C 67. B 68. A 69. B 70. B 71. B 72. A
73. A 74. B 75. C 76. C 77. B 78. C 79. C 80. B

 

MÃ ĐỀ: 209

 

41. D 42. C 43. C 44. A 45. D 46. D 47. B 48. D
49. A 50. C 51. A 52. D 53. A 54. B 55. B 56. D
57. B 58. C 59.C 60. B 61. D 62. B 63. B 64. C
65. D 66. C 67. C 68. D 69. D 70. C 71. D 72. D
73. C 74. D 75. B 76. B 77. C 78. D 79. B 80. B

 

MÃ ĐỀ: 210

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. D
49. C 50. B 51. C 52. D 53. D 54. D 55. D 56. B
57. B 58. D 59. B 60. A 61. B 62. B 63. D 64. C
65. D 66. B 67. C 68. D 69. B 70. D 71. C 72. A
73. B 74. C 75. A 76. C 77. C 78. A 79. A 80. C

 

MÃ ĐỀ: 211

 

41. C 42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D
49. D 50.C 51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B
57. A 58. C 59. B 60. A 61. B 62. C 63. A 64. C
65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C 71. A 72. C
73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 212

 

41. B 42. B 43. D 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A
49. C 50.B 51. A 52. C 53. D 54. A 55. B 56. B
57. D 58. C 59. A 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. C 66. D 67. B 68. A 69. D 70. B 71. A 72. D
73. D 74. A 75. C 76. A 77. D 78. D 79. C 80.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Cỗ Vũ Mạnh Mẽ Lên Tôi Ơi, Cố Lên Tôi Ơi

C

 

MÃ ĐỀ: 213

 

41. A 42. B 43. A 44. D 45. A 46. B 47. A 48. B
49. D 50. A 51. D 52. C 53. C 54. D 55. C 56. B
57. D 58. A 59. D 60. C 61. B 62. B 63. B 64. D
65. A 66. D  67. B 68. A 69. D 70. A 71. A 72. B
73. B 74. D 75. A 76. B 77. D 78. B 79. B 80. D

 

MÃ ĐỀ: 214

 

41. D 42. C 43. B 44. D 45. B 46. A 47. B 48. B
49. D 50.D 51. D 52. B 53. B 54. A 55. C 56. B
57. D 58. C 59.D 60. A 61. C 62. D 63. B 64. A
65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. B 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. C 77. A 78. A 79. C 80. C

 

MÃ ĐỀ: 215

 

41. D 42. D 43. B 44. A 45. C 46. A 47. B 48. D
49. B 50. C 51. C 52. C 53. B 54. A 55. B 56. B
57. B 58. C 59. D 60. D 61. C 62. C 63. B 64. A
65. B 66. C 67. A 68. D 69. B 70. B 71. A 72. A
73. C 74. D 75. A 76. A 77. D 78. A 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 216

 

41. D 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A
49. D 50. B 51. D 52. B 53. D 54. D 55. B 56. A
57. A 58. B 59. A 60. B 61. D 62. D 63. C 64. C
65. A 66. B 67. A 68. C 69. C 70. A 71. C 72. C
73. B 74. B 75. C 76. B  77. A 78. C 79. A 80. B

 

MÃ ĐỀ: 217

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C  48. A 
49. C 50. A 51. D 52. D 53. B 54. B 55. D 56. C
57. C 58. C 59. C 60. B 61. C  62. D 63. C 64. A
65. D 66. C 67. A  68. A 69. B 70. B 71. D 72. A
73. B 74. C 75. D 76. D 77. B 78. A 79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 218

 

41. C 42. D  43. B 44. D 45. B 46. D 47. A 48. C
49. C 50. B 51. A 52. A 53. D 54. A  55. A  56. C
57. B 58. C 59. D 60. C  61. C  62. B  63. B  64. B 
65. D 66. D 67. D 68. A 69. A 70. A 71. C 72. A
73. B  74. B 75. A 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 219

 

41. B 42. A 43. C 44. A 45. D 46. D 47. C 48. A
49. C 50. B 51. C 52. A 53. C 54. A 55. B 56. B
57. C 58. C 59. B 60. A 61. D 62. C 63. D 64. D 
65. A 66. D 67. B 68. A 69. C 70. A 71. C  72. C
73. B 74. D  75. A 76. D 77. B 78. B  79. D 80. D

 

MÃ ĐỀ: 220

 

41. C 42. D 43. B 44. B 45. D  46. D  47. C 48. A
49. D 50. B 51. A 52. D 53. D 54. B 55. C  56. A 
57. A 58. B 59. D 60. D 61. D 62. B 63. A  64. D
65. A 66. A  67. D  68. B  69. D 70. B 71. B 72. A
73. C 74. D 75. A 76. B 77. B  78. A 79. B  80. A 

 

MÃ ĐỀ: 221

 

41. A 42. D 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. B
49. B 50. A 51. D 52. D 53. B 54. C 55. C 56. B
57. D 58. A 59. C 60. C 61. C 62. A 63. B 64. B
65. C 66. A 67. A 68. D 69. D 70. B 71. B 72. D
73. A 74. C 75. B 76. C 77. B 78. C 79. A 80. A

 

MÃ ĐỀ: 222

 

41. C 42. A 43. A 44. C 45. C 46. B 47. A 48. C
49. D 50. C 51. B 52. C 53. D 54. A 55. B 56. D
57. B 58. C 59. A 60. A 61. D 62. D 63. D 64. B
65. D 66. B 67. C 68. A 69. D 70. A 71. A 72. D
73. A 74. D 75. B 76. B 77. A 78. B 79. B 80. A

 

MÃ ĐỀ: 223

 

41. A 42. D 43. A 44. A 45. C 46. D 47. D 48. C
49. A 50.A 51. C 52. A 53. C 54. C 55. D 56. C
57. B 58. C 59.D 60. A 61. A 62. C 63. A 64. B
65. D 66. B 67. A 68. D 69. C 70. C 71. A 72. B
73. A 74. D 75. A 76. D 77. D 78. C 79. D 80. C

 

MÃ ĐỀ: 224

 

41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. A 47. A 48. A
49. B 50. D 51. D 52. C 53. C 54. D 55. D 56. B
57. B 58. C 59. C 60. D 61. B 62. C 63. B 64. C
65. C 66. B 67. B 68. C 69. D 70. B 71. C 72. C
73. D 74. B 75. D 76. D 77. C 78. C 79. D 80. C