GIẢI BÀI TẬP TOÁN TẬP 2 LỚP 5

Giải bài xích tập trang 6 bài rèn luyện Vở bài xích tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán tập 2 lớp 5


1. Viết số đo phù hợp vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

(4 over 5m) 

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

2.

a. Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm và đáy nhỏ bé 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b. Tính trung bình cùng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

Xem thêm: Nam Diễn Viên Truyền Hình Joo Sang Wook Chương Trình Truyền Hình

3. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ xíu 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ xíu 8m, đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng kia ?

4. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các form size như hình vẽ bên :

Diện tích phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống trước tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống sản phẩm hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ cha :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2.

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Trung bình cùng hai đáy hình thang thì bằng diện tích s hình thang phân chia cho chiều cao :

 (day,lon, + ,day,nho over 2 = dien,tich over chieu,cao = 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Bài giải

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))