Giấy Xác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân


*
Mục lục bài viết

Đối tượng cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cũ

Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu trong trường hợp: Mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Lưu ý:

- Trường hợp thông tin số CMND, số CCCD cũ của công dân không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND (nếu có).

Cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp thẻ CCCD tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số CMND, số CCCD để xác định chính xác nội dung thông tin.

- Trường hợp có đủ căn cứ thì cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cho công dân, trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Từ quy định này, các cơ quan tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số CMND, CCCD.

*

Thời hạn cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD

Thời hạn cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD tối đa không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Công an nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công dân có thể đăng ký cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD khi công dân có thông tin số CMND, số CCCD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xem thêm: Nông Dân Quán Nông Dân Hoàng Quốc Việt, Nông Dân Quán

Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, khi công dân có yêu cầu được trả Giấy xác nhận số CMND, số CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định

Hiện hành, theo quy định tại Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) thì:

- Không có quy định về cấp giấy xác nhận số CCCD cũ.

- Cấp giấy xác nhận số CMND cũ trong trường hợp:

+ Công dân được cấp Giấy xác nhận số CMND đối với tất cả các trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

+ Khi đi đổi CMND 12 số qua CCCD, nếu trường hợp CMND số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì được cấp Giấy xác nhận số CMND.

Ngoài ra, đối với trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND thì cũng được cấp lại giấy xác nhận số CMND.

Khi nào cấp Giấy xác nhận số CCCD cũ

Theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014, Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP thì mỗi người chỉ có 1 số định danh duy nhất, đồng thời cũng là số thẻ CCCD gồm 12 số, có cấu trúc gồm:

- 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

- 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Như vậy đối với trường hợp 01 người đã được cấp CCCD mà sau đó được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh (đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh mới) thì mã giới tính, mã năm sinh của công dân sẽ thay đổi; khi đó sẽ có số CCCD mới.

Như vậy, các trường hợp này sẽ phát sinh tình huống xin cấp Giấy xác nhận số CCCD cũ.