Phật Mẫu Chuẩn Đề

*
*
Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát nhiều nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,Cu chi nẩm,Ðát điệt tha.Án,Chiết lệ nhà lệ Chuẩn-Ðề,Ta bà ha.

Bạn đang xem: Phật mẫu chuẩn đề

Thầy ưng ý Trí bay tụng Chú chuẩn Đề (chú vật dụng 4 trong bài 10 chú mặt dưới, địa chỉ 1 phút 20)

Phật dạy: “Nếu ý muốn biết pháp này thành hay không thành, nên y pháp tụng chú, mãn đủ 7 ngày, ngay tức khắc trong nằm mê mộng thấy Phật và bồ Tát ban mang đến hoa trái, mồm mửa ra vật dụng đen, sau lại nạp năng lượng vật trắng, tức biết thành tựu.

Phật dạy: “Đà La Ni này có thế lực rất lớn, chí trung khu tụng trì quyết bắt buộc tự chứng. Có công năng khiến cây khô phát sinh hoa, trái, huống gì nhũng trái báo ở nuốm gian. Nếu thường trì tụng thì thủy, hỏa, đao binh, oán thù gia độc dược đông đảo không hại. Nếu bạn bị quỷ thần làm bịnh chết, kiết ấn tụng chú này 7 biến, mang ấn, ấn nơi tại ngực đều khiến cho sống trở lại. Gia đình, thành phầm ở ko yên, bị quỷ thần khiến họa, trì chú, chú vào bốn hòn đất, lấy trấn 4 phía thì tức thời đi.

Phật dạy: “Nếu người trong lục thân không hòa, không nghĩ là tình yêu đương nhau, đề xuất y pháp tụng chú nhắm đến lục thân thì được đoàn kết nghe thương hiệu thấy thân các được hoan hỷ. Phàm cầu việc gì cũng vừa ý toại tâm. Huống bạn trai giới đầy đủ, nhất trung tâm thanh tịnh y pháp tụng trì, thì duy nhất định gửi thân này tức triệu chứng Bồ Đề đã có được công lực.

Phật dạy: “ Thần Chú này có công suất diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch toàn bộ tội chướng. Thành tựu toàn bộ bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh fan uế; chỉ chí trung khu trì tụng hay khiến cho Chúng Sanh cuộc sống ngắn ngủi, vẫn tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh dịch nan y, còn trị lành, huống chi những bệnh khác; ví như không phá hủy là không có lý.

Xem thêm: Cách Làm Sao Để Nuôi Râu Quai Nón Nhanh Và Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Nếu bao gồm ai tụng mãn (49 ngày), chuẩn chỉnh Ðề tình nhân Tát khiến hai vị Thánh thường theo bạn đó, kẻ nào gồm Tâm niệm thiện ác, các mỗi từng báo hiệu 2 bên tai tín đồ đó đầy đủ.Nếu có fan vô phước vô tướng mong quan không toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách thường tụng Chú này sẽ khiến hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan lại vị quyết được xứng toại. ”

Trong Thiền Tông, truyện Ðăng Lục tất cả dẫn tích fan xưa: “Cu bỏ ra chỉ niệm Tam Hành Chú, nhưng mà được khét tiếng hơn người. Chính vì như vậy cho nên chuẩn chỉnh Ðề Thần Chú khôn xiết thù thắng linh diệu.

Nếu ước Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; ước nam cô gái lại được nam nữ.

Phàm gồm sở cầu, số đông được xứng lòng cùng toại ý, tương tự Ngọc Như Ý; tất cả tùy trung tâm mình muốn. Rộng nữa, tụng Chú này thường khiến cho các Quốc Vương, Ðại Thần cùng Tứ Chúng đầy đủ sanh lòng kính yêu, thảy gần như hoan hỷ. Người tụng Chú này, xuống nước không chết chìm, nạn lửa quan trọng đốt, độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc và Ác Long, thú, những loài Quỷ Mị đông đảo không thể hại.

Nếu mong muốn thỉnh: Phạm Vương, Ðế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… Chỉ tụng Chú này tùy thỉnh, quyết đến, không đủ can đảm trước sau chậm chạp trễ. Hoặc gồm sai khiến cho gì được như mong muốn muốn. Thần Chú này có thế lực to đối vối nam Thiệm bộ Châu. Dời núi Tu Di; thô nước Ðại Hải; Chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả. Huống đưa ra là fan năng y Pháp trì tụng, rất có thể chuyển nhục thân, được Ðại Thần Túc, sinh về cõi Trời Ðâu Suất.

Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, nhất trung khu tinh cần, thì công lực nói quan trọng hết. Kính Đàn pháp này không được cho tất cả những người khác thấy nếu như thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tích viên mãn. Pháp này rất cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy từ bỏ mình bệnh biết. Tùy ý muốn cầu quyết được thắng lợi thọ hưởng được mẫu vui nhiệm mầu thù thắng”.