SÁCH BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 6-9

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 nâng cao. Hãy theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Sách bài tập nâng cao tiếng anh 6-9

Xem ngay cách nắm thuộc lòng 12 thì trong giờ đồng hồ anh tại đây:


Video hướng dẫn giải pháp nắm nằm trong lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh cấp cho 2 đã bắt đầu không còn đơn giản và dễ dàng như ở cấp tiểu học. Nếu khách hàng có ý mong mỏi tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh, bạn phải nâng cao kỹ năng và kiến thức ngay từ dịp này. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài bác tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp ÁnTop Sách bài bác Tập Ngữ Pháp giờ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài Tập Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh Lớp 6 nâng cấp Có Đáp Án

*
Bài Tập Ngữ Pháp giờ Anh Lớp 6 cải thiện Có Đáp Án

Exercise 1

In this section, you must choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle the letter A, B, C, or D against the number of each công trình 1-20 for the word or phrase you choose. 

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.A. OfB. AboutC. WithD. At

2. I have studied English ………………..eight months.A. ForB. SinceC. ByD. In

3. Listen ………………..our teacher!A. WithB. ToC. ForD. In

4. There isn’t ………………..food in the house.A. NoneB. NoC. SomeD. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.A. At homeB. HomeC. In homeD. Khổng lồ home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.A. AgoB. SinceC. ToD. For

7. How long will it ………………..to get there?A. CostB. LoseC. MakeD. Take


8. I ………………..it lớn you if you don’t have one.A. GiveB. GaveC. Will giveD. Would give

9. ………………..your homework yet?A. Did you finishedB. Are you finishingC. Bởi vì you finishD. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.A. Have everB. Had everC. Will everD. Can ever

11. He looked very……………… when I told him the news.A. HappilyB. HappyC. HappinessD. Was happy

12. She is ………………in history.A. InterestsB. InterestedC. InterestingD. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller……………….. Big Ben ?A. ThenB. ThanC. AsD. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.A. As clever asB. As clever thanC. Cleverer asD. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.A. More fasterB. More fluentlyC. WellD. The most fluently


16. It began to lớn rain while we…………………..soundly.A. SleptB. Were sleepingC. Have sleptD. Are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she?A. Yes, she doesn’tB. No, she doesC. Yes, she didD. No, she doesn’t

18. I won’t go to lớn bed ………………….. I finish my homework.A. UntilB. WhenC. WhileD. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.A. You’reB. YoursC. YouD. Your

20. …………………..do you come lớn school? By busA. HowB. WhatC. ByD. When

Exercise 2

Give the correct form of the word in bracket:

21. He laughed at her……………………….. (stupid)22. This is a funny ……………………………. (comedian)23. Tu Long is a famous ……………………… in Vietnam. (comedy)24. How much does it cost to ……………………… a child privately? (educational)25. Watching television can be very ……………………… (educate)

Exercise 3

In this section you must find a word from the box to complete the numbered blanks in the passage below. Use only ONE word for each blank.

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company and was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, and then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day. One day the small man came trang chủ very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio and eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds and then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!” “That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds và added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Exercise 4

Put the verbs In brackets into the correct tense or form.

41.Vietnamese people ____________ (celebrate) the Lunar New Year every year.42.This Tet, my family __________(not buy) tầm thường cakes. We will make them.43. Look! Mr. Quang đãng ___________ (repaint) his house khổng lồ welcome Tet.44.You shouldn’t ____________(wear) white clothes on the first day of Tet.45.People spend a few days _______________(clean) their houses before Tet.

Exercise 5

Use the following sets of words và phrases khổng lồ write complete sentences.

46. People / come / all over the world/ visit / city/ Hiroshima.……………………………………………………………………..

47. Billy / an old man that / has to lớn live with his children.……………………………………………………………………..

48. Oliver Twist / first published / 1838.……………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Làm Thiệp 3D Đơn Giản Nhất, Cách Làm Thiệp 3D 20/10 Đơn Giản I Greetting Card

49. It / too heavy / him / lift.……………………………………………………………………..

50. I / able to lớn / come / tomorrow.……………………………………………………………………..

Đáp án:1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

21. Stupidity22. Comedy23. Comedian24. Educate25. Educational26. Who; 27. Every; 28. Soon; 29. Home; 30. Used; 31. All; 32. Used; 33. Enough; 34. Listening; 35. What; 36. Won; 37. On; 38. Few; 39. Wait; 40. Afford;41. Celebrate42. Won’t buy43. Is repainting44. Wear45. Cleaning46. People come from all over the world lớn visit the city of Hiroshima.47. Billy is such an old man that he has to live with his children.48. Oliver Twist was first published in 1838.49. It is too heavy for him lớn lift.50. I’ll be able to lớn come tomorrow.

Tham khảo:


Top Sách bài Tập Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Top Sách bài bác Tập Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cao Tiếng Anh 6” vì chưng Nguyễn Thị chi chủ biên cùng soạn thảo theo chương trình tiếng anh mới ở trong phòng xuất phiên bản giáo dục việt nam là tài liệu giúp các bạn nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói hiểu viết.

Ngữ pháp và bài xích tập nâng cấp tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được soạn trên cửa hàng nội dung lịch trình lớp 6 mới. Những bài tập giúp những em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng đã học tập trong lịch trình đồng thời cung ứng phần cải thiện phù phù hợp với đối tượng người sử dụng học khá.

Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh cải thiện Lớp 6 Tập 1, 2

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.htmlhttps://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách đến từ Megabook tổng hợp đầy đủ, cụ thể kiến thức ngữ pháp bám sát theo công tác học, bài xích tập nhiều dạng, phân tách theo cấp độ kèm từ đó là lời giải cụ thể không chỉ được trình bày, phân tích và lý giải một cách dễ dàng nắm bắt và kỹ lưỡng, nhưng còn bổ sung cập nhật và không ngừng mở rộng giúp chúng ta tiếp thu nhiều kiến thức cải thiện và trọn vẹn hơn.

Cuốn sách cũng cung ứng nhiều mẹo giải hay, dễ dàng vận dụng, dễ nhớ, để giúp đỡ học sinh làm bài bác nhanh hơn với đạt điểm cao hơn, từ kia các các bạn sẽ tăng thêm niềm hào hứng với môn học tập này.

Lời Kết

Trên đấy là những bài xích tập ngữ pháp giờ Anh lớp 6 nâng cao mà KISS English muốn đưa về cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này phù hợp và có lợi với bạn. Chúc các bạn có 1 trong các buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.