Lời Bài Hát Đêm Trăng Tình Yêu

<00:36.65>
<00:40.45>Chiều một mình trê tuyến phố năm xưa
<00:44.77>Lạc bước giữa đêm đông người
<00:49.86>Rồi một ngày em bỗng đi qua
<00:54.45>Sưởi ấm trái tim một mình.

Bạn đang xem: Lời bài hát đêm trăng tình yêu

<00:59.00>
<00:59.43>Nụ cười với góc nhìn đam mê
<01:03.71> Trái tim song ta không rời
<01:07.23>Con thuyền không hề xa bến
<01:09.63>Con thuyền không thể theo sóng mãi xa mù kkhá.
<01:16.97>
<01:18.07>Lòng ngập ngừng nói giờ yêu em
<01:22.31>Tình yêu thương ấy thiết tha chân thành
<01:27.52>Còn gì bằng sánh bước mặt nhau
<01:31.92>Cùng nhìn ánh trăng và nngu sao.
<01:36.55>Cuộc tình và lắng đọng, em vẫn trao anh
<01:41.30>Làm trái tyên ổn anh đổi thay
<01:45.78>Niềm niềm hạnh phúc anh đang có em
<01:49.81>Khiến anh ngỡ ngàng.
<01:53.98>
<01:54.59>Phố xa tối đông người
<01:56.48>đêm tình cảm dưới trăng
<01:58.97>Thấp nháng bao đôi nhân tình
<02:01.05>sẽ đua vui đắm say
<02:03.70>Cành hồng trao tay mang lại tay,
<02:05.89>rộn ràng tấp nập nghe tyên bất tỉnh ngây
<02:08.33>Tình này trao em thề mãi ko khi nào phai.
<02:13.53>
<02:13.61>Ước chi trăng đừng tàn
<02:15.24>soi tình cảm bọn chúng ta
<02:17.89>Những ánh sao băng qua trời
<02:19.87>xin yên tĩnh lung linh
<02:22.49>Thì thầm anh nói cùng với em một lời
<02:25.72>Em tất cả hiểu rằng,
<02:28.13>trái tyên anh yêu mình em.
<02:34.01>
<02:34.16>~ M U S I C ~
<02:50.12>
<02:52.49>Lòng ngập dứt nói giờ yêu thương em
<02:56.41>Tình yêu thương ấy khẩn thiết chân thành
<03:01.65>Còn gì bởi sánh bước bên nhau
<03:06.07>Cùng ngắm ánh trăng cùng nlẩn thẩn sao.
<03:10.80>Cuộc tình ngọt ngào và lắng đọng, em đã trao anh
<03:15.46>Làm trái tlặng anh thay đổi thay
<03:19.87>Niềm hạnh phúc anh đang sẵn có em
<03:23.89>Khiến anh tưởng ngàng.
<03:28.72>
<03:28.78>Phố xa đêm đông người
<03:30.46>đêm tình thương dưới trăng
<03:33.10>Thấp loáng bao song nhân tình
<03:35.18>đã đua vui đắm say
<03:37.80>Cành hồng trao tay đến tay,
<03:39.94>rộn ràng tấp nập nghe tyên chết giả ngây
<03:42.49>Tình này trao em thề mãi không bao giờ pnhì.
<03:47.57>
<03:47.65>Ước đưa ra trăng đừng tàn
<03:49.40>soi tình yêu bọn chúng ta
<03:51.92>Những ánh sao băng qua trời
<03:54.06>xin lặng yên lung linh
<03:56.68>Thì thì thầm anh nói với em một lời
<03:59.88>Em bao gồm hiểu rằng,
<04:02.20>trái tlặng anh yêu thương mình em.
<04:08.03>
<04:09.26>Em tất cả biết được,
<04:11.73>trái tyên anh yêu em.
<04:22.15>
<04:33.28>

<00:36.65>
<00:40.45>Chi u m t mi nh tr n ph n m x a
<00:44.77>L c b c gi a m ng ng i
<00:49.86>R i m t nga y em b ng i qua
<00:54.45>S i m con tim l loi.
<00:59.00>
<00:59.43>N c i va a nh m t am m
<01:03.71>Tra i tlặng i ta kh ng r i
<01:07.23>Con thuy n kh ng teo n xa b n
<01:09.63>Con thuy n kh ng teo n theo so ng m i xa mu kh i.
<01:16.97>
<01:18.07>Lo ng ng p ng ng no i ti ng y u em
<01:22.31>Ti nh y u y thi t tha ch n tha nh
<01:27.52>Co n gi b ng sa nh b c b n nhau
<01:31.92>Cu ng ng m a nh tr ng va nga n sao.
<01:36.55>Cu c ti nh ng t nga o, em trao anh
<01:41.30>La m tra i tyên ổn anh i thay
<01:45.78>Ni m h nh phu c anh ang teo em
<01:49.81>Khi n anh ng nga ng.
<01:53.98>
<01:54.59>Ph xa m ng ng i
<01:56.48>m ti nh y u d i tr ng
<01:58.97>Th p bôi ng bao i nh n ti nh
<02:01.05>ang ua vui m say
<02:03.70>Ca nh h ng trao tay n tay,
<02:05.89>r n ra ng nghe tim ng t ng y
<02:08.33>Ti nh mãng cầu y trao em th m i kh ng bao gi pnhì.
<02:13.53>
<02:13.61>c chi tr ng ng ta n
<02:15.24>soi ti nh y u chu ng ta
<02:17.89>Nh ng a nh sao b ng qua tr i
<02:19.87>xin l ng lặng lung linh
<02:22.49>Thi th m anh no i v i em m t l i
<02:25.72>Em teo bi t c,
<02:28.13>tra i tyên anh y u mày nh em.

Xem thêm: Toto Shop Thời Trang Gần Đây, Top 8 Shop Đồ Nữ Ở Sài Gòn Khiến Bạn Thích Mê

<02:34.01>
<02:34.16>M U S I C
<02:50.12>
<02:52.49>Lo ng ng p ng ng no i ti ng y u em
<02:56.41>Ti nh y u y thi t tha ch n tha nh
<03:01.65>Co n gi b ng sa nh b c b n nhau
<03:06.07>Cu ng ng m a nh tr ng va nga n sao.
<03:10.80>Cu c ti nh ng t nga o, em trao anh
<03:15.46>La m tra i tim anh i thay
<03:19.87>Ni m h nh phu c anh ang teo em
<03:23.89>Khi n anh ng nga ng.
<03:28.72>
<03:28.78>Ph xa m ng ng i
<03:30.46>m ti nh y u d i tr ng
<03:33.10> Th p trét ng bao i nh n ti nh
<03:35.18>ang ua vui m say
<03:37.80>Ca nh h ng trao tay n tay,
<03:39.94>r n ra ng nghe tyên ổn ng t ng y
<03:42.49>Ti nh na y trao em th m i kh ng bao gi pnhì.
<03:47.57>
<03:47.65>c bỏ ra tr ng ng ta n
<03:49.40>soi ti nh y u chu ng ta
<03:51.92>Nh ng a nh sao b ng qua tr i
<03:54.06>xin l ng im lung linh
<03:56.68>Thi th m anh no i v i em m t l i
<03:59.88>Em teo bi t c,
<04:02.20>tra i tyên anh y u ngươi nh em.
<04:08.03>
<04:09.26>Em teo bi t c,
<04:11.73>tra i tim anh y u em.
<04:22.15>
<04:33.28>

<00:36.65>
<00:40.45>Chi u m t mì nh tr n ph n m x a
<00:44.77>L c b c gi a m ng ng i
<00:49.86>R i m t ncon kê y em b ng i qua
<00:54.45>S i m con tim l loi.
<00:59.00>
<00:59.43>N c i với á nh m t am m
<01:03.71>Trá i tyên ổn i ta kh ng r i
<01:07.23>Con thuy n kh ng cò n xa b n
<01:09.63>Con thuy n kh ng cò n theo só ng m i xa mù kh i.
<01:16.97>
<01:18.07>Lò ng ng p ng ng nó i ti ng y u em
<01:22.31>Tì nh y u y thi t tha ch n thà nh
<01:27.52>Cò n gì b ng sá nh b c b n nhau
<01:31.92>Cù ng ng m á nh tr ng cùng ncon gà n sao.
<01:36.55>Cu c tì nh ng t ncon gà o, em trao anh
<01:41.30>Là m trá i tlặng anh i thay
<01:45.78>Ni m h nh prúc c anh ang gồm em
<01:49.81>Khi n anh ng ncon gà ng.
<01:53.98>
<01:54.59>Ph xa m ng ng i
<01:56.48>m tì nh y u d i tr ng
<01:58.97>Th p thoá ng bao i nh n tì nh
<02:01.05>ang ua vui m say
<02:03.70>Cà nh h ng trao tay n tay,
<02:05.89>r n kiểm tra ng nghe tyên ng t ng y
<02:08.33>Tì nh nà y trao em th m i kh ng bao gi pnhị.
<02:13.53>
<02:13.61>c bỏ ra tr ng ng tà n
<02:15.24>soi tì nh y u crúc ng ta
<02:17.89>Nh ng á nh sao b ng qua tr i
<02:19.87>xin l ng yên ổn lung linh
<02:22.49>Thì th m anh nó i v i em m t l i
<02:25.72>Em có bi t c,
<02:28.13>trá i tyên anh y u mì nh em.
<02:34.01>
<02:34.16>M U S I C
<02:50.12>
<02:52.49>Lò ng ng p ng ng nó i ti ng y u em
<02:56.41>Tì nh y u y thi t tha ch n thà nh
<03:01.65>Cò n gì b ng sá nh b c b n nhau
<03:06.07>Cù ng ng m á nh tr ng cùng nkê n sao.
<03:10.80> Cu c tì nh ng t ncon gà o, em trao anh
<03:15.46>Là m trá i tyên ổn anh i thay
<03:19.87>Ni m h nh phú c anh ang bao gồm em
<03:23.89>lúc n anh ng nkê ng.
<03:28.72>
<03:28.78>Ph xa m ng ng i
<03:30.46>m tì nh y u d i tr ng
<03:33.10>Th p thoá ng bao i nh n tì nh
<03:35.18>ang ua vui m say
<03:37.80>Cà nh h ng trao tay n tay,
<03:39.94>r n rà ng nghe tyên ổn ng t ng y
<03:42.49>Tì nh nà y trao em th m i kh ng bao gi pnhị.
<03:47.57>
<03:47.65>c chi tr ng ng tà n
<03:49.40>soi tì nh y u crúc ng ta
<03:51.92>Nh ng á nh sao b ng qua tr i
<03:54.06>xin l ng yên ổn lung linh
<03:56.68>Thì th m anh nó i v i em m t l i
<03:59.88>Em gồm bi t c,
<04:02.20>trá i tim anh y u mì nh em.
<04:08.03>
<04:09.26>Em bao gồm bi t c,
<04:11.73>trá i tyên ổn anh y u em.
<04:22.15>
<04:33.28>