Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Tính đến thời khắc này, thông bốn 133/2016/TT-BTC là Thông tư tiên tiến nhất về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa cùng nhỏ. Ban hành kèm theo Thông bốn 133 bao gồm các mẫu báo cáo tài chính giành riêng cho Doanh nghiệp bé dại và vừa đáp ứng / không đáp ứng nhu cầu giả định chuyển động liên tục và công ty lớn siêu nhỏ. Gồm các mẫu như:Báo cáo tình hình tài chính, report kết quả chuyển động kinh doanh, bản thuyết minh report tài chính,Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

*

Mẫu BCTC theo thông tư 133 đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thỏa mãn nhu cầu giả định hoạt động liên tục

Bộ report tài chủ yếu theo thông tứ 133 giành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giá định vận động liên tục bao gồm các mẫu mã sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo tình hình tài chínhB01a-DNN hoặcB01b-DNN
Báo cáo kết quả vận động kinh doanhB02-DNN
Bản thuyết minh report tài chínhB09-DNN
Bảng phẳng phiu tài khoảnF01-DNN

Không bắt buộc

Báo cáo lưu chuyển khoản tệB03-DNN

Những lưu ý khi lập report tài bao gồm là:

(1) rất nhiều chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình diễn nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.

(2) Sốliệu trong số chỉ tiêu tất cả dấu (*) được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (...).

(3) Đối với doanh nghiệp cókỳ nhắc toán năm là năm dương kế hoạch (X) thì "Sốcuối năm' gồm thế ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".

(4) Đối với trường thích hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ sổ Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kếtoán, tên đơn vị cung câp thương mại dịch vụ kếtoán

Mẫu bộ report tài bao gồm theo thông tứ 133 (bắt buộc)

Báo cáo thực trạng tài chính

Gồm 2 mẫu mã là B01a-DNN hoặcB01b-DNN, Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tùy chọn mẫu báo cáo phù hợp tuy vậy phải bảo đảm tính thống độc nhất (chỉ áp dụng 1 mẫu cho các năm)

MẫuB01a-DNN:


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01a - DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng giả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

I. Chi phí và những khoản tương tự tiền

II. Đầu tư tài chính

1. Kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

4. Dự trữ tổn thất đầu tư tài chủ yếu (*)

III. Các khoản phảithu

1. đề xuất thu của khách hàng hàng

2. Trả trước cho những người bán

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

4. đề nghị thu khác

5. Gia sản thiếu ngóng xử lý

6. Dự trữ phải thu khó khăn đòi (*)

IV.Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự trữ giảm mang hàng tồn kho (*)

V.Tài sản nỗ lực định

- Nguyên giá

- quý giá hao mòn luỹ kế (*)

VI. Bđs nhà đất đầu tư

- Nguyên giá

- quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)

VII. XDCB dở dang

VIII. Gia sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Gia sản khác

110

120

121

122

123

124

130

131

132

133

134

135

136

140

141

142

150

151

152

160

161

162

170

180

181

182

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ nên trả

1. Buộc phải trả bạn bán

2. Người tiêu dùng trả tiền trước

3. Thuế và những khoản yêu cầu nộp nhà nước

4. đề nghị trả bạn lao động

5. đề nghị trả khác

6. Vay với nợ mướn tài chính

7. Yêu cầu trả nội bộ về vốn khiếp doanh

8. Dự trữ phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ trở nên tân tiến khoa học với công nghệ

II. Vốn công ty sở hữu

1. Vốn góp của công ty sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn không giống của nhà sở hữu

4. Cổ phiếu quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

6. Các quỹ nằm trong vốn công ty sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế không phân phối

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)


MẫuB01b-DNN:


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01b - DNN

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng trả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150)

I. Chi phí và những khoản tương tự tiền

II. Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

1. Kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn

III. Những khoản đề nghị thu ngắn hạn

1. Nên thu thời gian ngắn của khách hàng hàng

2. Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn

3. Yêu cầu thu thời gian ngắn khác

4. Gia sản thiếu chờ xử lý

5. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)

IV. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)

V.Tài sản thời gian ngắn khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản ngắn hạn khác

B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)

I. Các khoản cần thu lâu năm hạn

1. đề nghị thu dài hạn của khách hàng

2. Trả trước cho tất cả những người bán dài hạn

3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc

4. Phải thu dài hạn khác

5. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn khó đòi (*)

II. Gia tài cốđịnh

- Nguyên giá

- cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)

IV. Chế tạo cơ phiên bản dở dang

V. Đầu tứ tài chính dài hạn

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2. Dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị khác (*)

3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn

VI. Gia sản dài hạn khác

100

110

120

121

122

123

130

131

132

133

134

135

140

141

142

150

151

152

200

210

211

212

213

214

215

220

221

222

230

231

232

240

250

251

252

253

260

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(300 = 100 + 200)

300
NGUỒN VỐN

c- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420)

I. Nợ ngắn hạn

1. đề xuất trả người bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và những khoản đề nghị nộp đơn vị nước

4. đề xuất trả bạn lao động

5. đề xuất trả ngắn hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính ngăn hạn

7. Dự trữ phải trả ngan hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nợ lâu năm hạn

1. đề xuất trả người cung cấp dài hạn

2. Người tiêu dùng trả tiền trước dài hạn

3. Cần trả nội cỗ về vốn ghê doanh

4. Cần trả lâu dài khác

5. Vay với nợ mướn tài chính dài hạn

6. Dự phòng phải trả dài hạn

7. Quỹphát triển công nghệ và công nghệ

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 500 (500=511+512+513+514+515+516+517)

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của công ty sở hữu

4. Cổ phiếu quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

6. Những quỹ trực thuộc vốn công ty sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi

400

410

411

412

413

414

415

416

417

418

420

421

422

423

424

425

426

427

500

511

512

513

514

515

516

517

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(600=400+500)

600

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B02 - DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANH

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

2. Các khoản bớt trừ doanh thu

3. Lệch giá thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)

4. Giá bán vốn mặt hàng bán

5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (20=10-11)

6.Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi tiêu tài chính

- vào đó: giá cả lãi vay

8. Ngân sách quản lýkinh doanh

10. Thu nhập khác

11. Chi phí khác

12. Lợi nhuận không giống (40=31-32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50=30+40)

14. Túi tiền thuế TNDN

15. Roi sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)

01

02

10

11

20

21

22

23

24

30

31

32

40

50

51

60

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Bản thuyết minh report tài chính

Bảng bằng vận tài khoản

Mẫu bộ report tài bao gồm theo thông tứ 133 (không yêu cầu nhưng khích lệ lập)

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể chọn một trong 2 mẫu là Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp trực tiếp với Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp gián tiếp.

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp trực tiếp


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B03 - DNN

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Shop Trên Shopee Cực Dễ Dàng, Cách Thay Đổi Tên Shop Trên Shopee

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

I. Lưu chuyển khoản từ hoạt độngkinhdoanh

1. Tiền thu từ chào bán hàng, cung cấp dịch vụ và lệch giá khác

2. Tiền chi trả cho những người cung cấp cho hàng hóa, dịch vụ

3. Tiền đưa ra trả cho người lao động

4. Tiền lãi vay vẫn trả

5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đang nộp

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

7. Tiền bỏ ra khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động kinh doanh

II. Lưu chuyển khoản từ chuyển động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu dài khác

2. Tiền thu tự thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác

3. Tiền đưa ra cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

4. Tiền tịch thu cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

5. Tiền thu lãi mang đến vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ xây đắp cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của doanh nghiệp đã vạc hành

3. Tiền thu từ bỏ đi vay

4. Tiền trả nợ gốc vay cùng nợ mướn tài chính

5. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả mang lại chủ sở hữu

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động tài chính

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi ngoại tệ

01

02

03

04

05

06

07

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

40

50

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B03 - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp loại gián tiếp)

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

I. Lưu chuyển khoản từ hoạt độngkinhdoanh

1. Lợi tức đầu tư trước thuế

2. Điều chỉnh cho những khoản

– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT

– những khoản dự phòng

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái do nhận xét lại những khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ

– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

– chi tiêu lãi vay

– các khoản điều chỉnh khác

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chuyển đổi vốn lưu giữ động

– Tăng, giảm những khoản nên thu

– Tăng, giảm hàng tồn kho

– Tăng, giảm các khoản đề xuất trả (Không nói lãi vay đề xuất trả, thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp bắt buộc nộp)

– Tăng, giảm ngân sách chi tiêu trả trước

– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

– tiền lãi vay đã trả

– Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vẫn nộp

– chi phí thu không giống từ vận động kinh doanh

– Tiền đưa ra khác cho vận động kinh doanh

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động kinh doanh

II. Lưu chuyển khoản từ vận động đầu tư

1. Chi phí chi để sở hữ sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

2. Tiền thu tự thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác

3. Tiền chi cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

4. Tiền tịch thu cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

5. Tiền thu lãi đến vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động đầu tư

III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ tạo cổ phiếu, nhận vốn góp của công ty sở hữu

2. Chi phí trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của chúng ta đã phát hành

3. Tiền thu từ bỏ đi vay

4. Chi phí trả nợ cội vay với nợ mướn tài chính

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang lại chủ sở hữu

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động tài chính

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

Ảnh tận hưởng của biến đổi tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

40

50

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Mẫu BCTC theo thông tứ 133 mang lại doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa không thỏa mãn nhu cầu giả định vận động liên tục

Bộ báo cáo tài chính theo thông bốn 133 dành cho doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa không đáp ứng nhu cầu giá định chuyển động liên tục bao gồm các mẫu sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo thực trạng tài chínhMẫu số B01 - DNNKLT
Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanhMẫu số B02 - DNN
Bản thuyết minh report tài chínhMẫu số B09 - DNNKLT

Không bắt buộc

Báo cáo lưu chuyển tiền tệB03-DNN
Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01 - DNNKLT

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

I. Chi phí và những khoản tương đưong tiền

II.Đầu tứ tài chính

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác

III. Những khoản cần thu

1. đề nghị thu của khách hàng hàng

2. Trả trước cho người bán

3. Vốn sale ở đơn vị trực thuộc

4. Yêu cầu thu khác

5. Gia tài thiếu chờ xử lý

IV. Sản phẩm tồn kho

V. Tài sản cố định và thắt chặt và bất tỉnh sản đầu tư

VI. Sản xuất cơ phiên bản dở dang

VII. Gia sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Gia sản khác

110

120

121

122

123

130

131

132

133

134

135

140

150

160

170

171

172

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ nên trả

1. Buộc phải trả bạn bán

2. Người mua trả chi phí trước

3. Thuế và các khoản nên nộp công ty nước

4. Phải trả người lao động

5. Nên trả khác

6. Vay với nợ mướn tài chính

7. Yêu cầu trả nội cỗ về vốn khiếp doanh

8. Dự trữ phải trả

9. Quỹkhen thưởng, phúc lợi

10. Quỹphát triển khoa học và công nghệ

II.Vốn công ty sởhữu

1. Vốn góp của nhà sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của công ty sở hữu

4. Cp quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Những quỹ thuộc vốn nhà sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)


Doanh nghiệp cực kỳ nhỏ

Bộ báo cáo tài chính theo thông bốn 133 dành cho khách hàng siêu nhỏbao gồm những mẫu sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo tình trạng tài chínhMẫu số B01 - DNSN
Báo cáo kết quả vận động kinh doanhMẫu số B02 - DNSN
Bản thuyết minh report tài chínhMẫu số B09 - DNSN
Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01 - DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

Đơn vị tính: ...............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

1.Tiền và những khoản tương đương tiền

2. Những khoản đầu tư

3. Những khoản phải thu

4. Mặt hàng tồn kho

5. Giá chỉ trị sót lại của TSCĐ cùng BĐSĐT

6. Gia tài khác

110

120

130

140

150

160

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ bắt buộc trả

1. Nên trả bạn bán

2. Người mua trả chi phí trước

3. Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước

4. Buộc phải trả tín đồ lao động

5. đề nghị trả nợ vay

6. Bắt buộc trả khác

II.Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữu

2. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

3. Các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

400

411

412

413

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B02 - DNSN

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANH

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

1. Lệch giá thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ