Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9

Contents

Từ vựng với ngữ pháp là những vấn đề quan trọng, rất cần phải nắm vững khi hy vọng học tốt tiếng Anh. Nội dung bài viết sau đây sẽ tổng đúng theo từ vựng cùng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9 đầy đủ, chi tiết nhất giúp chúng ta có thể cải thiện vốn từ giờ Anh của mình, hãy cùng theo dõi nhé!1. Từ bỏ vựng giờ Anh lớp 92. Tóm tắt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9

Từ vựng với ngữ pháp là những vấn đề quan trọng, cần được nắm vững vàng khi mong muốn học giỏi tiếng Anh. Bài viết sau đây đã tổng vừa lòng từ vựng với ngữ pháp giờ Anh lớp 9 đầy đủ, chi tiết nhất giúp chúng ta có thể cải thiện vốn từ tiếng Anh của mình, hãy thuộc theo dõi nhé!

1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 1

Unit 1: A visit from a pen pal – Một chuyến thăm của người các bạn quen biết qua thư.

Bạn đang xem: Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 9

– foreign /ˈfɒrən/ (a): nằm trong về nước ngoài.

=> foreigner /ˈfɒrənə(r)/ (n): bạn nước ngoài.

– activity /ækˈtɪvəti/ (n): hoạt động.

– correspond /ˌkɒrəˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ.

– at least /ət – liːst/: ít nhất.

– modern /ˈmɒdn/(a): hiện tại đại.

– ancient /ˈeɪnʃənt/ (a): cổ xưa.

– impress /ɪmˈpres/ (v): tạo ấn tượng.

=> impression /ɪmˈpreʃn/ (n): sự khiến ấn tượng.

=> impressive /ɪmˈpresɪv/(a): gây ấn tượng.

– beauty /ˈbjuːti/ (n): vẻ đẹp.

=> beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (a): đẹp.

=> beautify /ˈbjuːtɪfaɪ/ (v): làm cho đẹp.

– friendliness /ˈfrendlinəs/ (n): sự thân thiện.

– mausoleum /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n): lăng mộ.

– mosque /mɒsk/ (n): nhà thời thánh Hồi giáo.

– primary school /ˈpraɪməri – skuːl/ (n): trường tiểu học.

– secondary school /ˈsekəndri – skuːl /: trường trung học.

*

Hình minh họa mang lại từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 1

– peace /piːs/(n): hòa bình, sự thanh bình.

=> peaceful /ˈpiːsfl/ (a): thanh bình, yên tĩnh.

– atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): thai không khí.

– pray /preɪ/ (v): ước nguyện.

– abroad /əˈbrɔːd/ (a): (ở, đi) nước ngoài.

– depend on /dɪˈpend/ = rely on /rɪˈlaɪ/ : tùy ở trong vào, dựa vào.

– anyway /ˈeniweɪ/ (adv): cho dù sao đi nữa.

– keep in cảm ứng with: giữ liên lạc.

– worship/ˈwɜːʃɪp/ (v): bái phượng.

– similar /ˈsɪmələ(r)/ (a): tương tự.

– industry /ˈɪndəstri/ (n) : ngành công nghiệp.

=> industrial /ɪnˈdʌstriəl/ (a): thuộc về công nghiệp.

– temple/ˈtempl/ (n): đền, đình.

– association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/ (n): hiệp hội.

– Asian /ˈeɪʃn/ (a): ở trong Châu Á.

– divide into /dɪˈvaɪd/ (v): phân chia ra.

– region /ˈriːdʒən/ (n): vùng, miền.

=> regional /ˈriːdʒənl/ (a): trực thuộc vùng, miền.

– comprise /kəmˈpraɪz/ (v): bao gồm.

– tropical /ˈtrɒpɪkl/ (a): trực thuộc về nhiệt độ đới.

– climate /ˈklaɪmət/ (n): khí hậu.

Keep in cảm biến with có nghĩa là giữ liên hệ với một ai đó

– unit of currency /ˈjuːnɪt – əv-/ˈkʌrənsi /: đơn vị tiền tệ.

– consist of /kənˈsɪst/ = include /ɪnˈkluːd/ (v): bao gồm, có có.

– population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ (n): dân số.

– Islam /ˈɪzlɑːm/ (n): Hồi giáo.

– official /əˈfɪʃl/ (a): bao gồm thức.

– religion /rɪˈlɪdʒən/ (n): tôn giáo.

=> religious /rɪˈlɪdʒəs/ (a): nằm trong về tôn giáo.

– in addition /əˈdɪʃn/: ngoại trừ ra.

– Buddhism /ˈbʊdɪzəm/(n): Phật giáo.

– Hinduism /ˈhɪnduːɪzəm/ (n): Ấn giáo.

– widely /ˈwaɪdli/ (adv): một biện pháp rộng rãi.

– educate /ˈedʒukeɪt/ (v): giáo dục.

=> education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): nền giáo dục.

=> educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (a) trực thuộc về giáo dục.

– instruct /ɪnˈstrʌkt? (v): hướng dẫn, chỉ dạy.

=> instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ (n): bài toán giáo dục.

=> instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/ (n): tín đồ hướng dẫn.

– compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (a): bắt buộc.

– area /ˈeəriə/ (n): diện tích.

– thành viên country /ˈmembə(r) -ˈkʌntri/ : tổ quốc thành viên.

– relative/ˈrelətɪv/ (n): nhân thân, bà con.

– farewell các buổi party /ˌfeəˈwel – ˈpɑːti/: tiệc chia tay.

– hang – hung – hung /hæŋ – hʌŋ – hʌŋ/ (v): treo, máng.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 1

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 2

Unit 2: Clothing – Quần áo/Vải vóc/Trang phục.

– century /ˈsentʃəri/ (n): ráng kỷ.

– poet /ˈpəʊɪt/ hoặc /ˈpoʊət/ (n): đơn vị thơ.

=> poetry /ˈpəʊətri/ (n): thơ ca.

=> poem /ˈpəʊɪm/ hoặc /ˈpoʊəm/ (n) bài thơ.

– traditional /trəˈdɪʃənl/(a): truyền thống.

– silk /sɪlk/ (n): lụa.

– tunic /ˈtjuːnɪk/ (n): tà áo.

– slit /slɪt/ (v): xẻ.

– loose /luːs/ (a): lỏng, rộng.

– pants /pænts/ (n) = trousers /ˈtraʊzəz/: quần (dài).

– thiết kế /dɪˈzaɪn/ (n, v): phiên bản thiết kế, thiết kế.

=> designer /dɪˈzaɪnə(r)/ (n): nhà thiết kế.

=> fashion designer /ˈfæʃn/: nhà xây đắp thời trang.

– material /məˈtɪəriəl/ (n): vật dụng liệu.

– convenient /kənˈviːniənt/ (a): thuận tiện.

=> convenience /kənˈviːniəns/ (n): sự thuận tiện.

– lines of poetry: đông đảo câu thơ.

– fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): thích hợp thời trang.

– inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ (v): tạo cảm hứng.

=> inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): mối cung cấp cảm hứng.

Design tức là thiết kế

– ethnic minority /ˈeθnɪk – /maɪˈnɒrəti /: dân tộc thiểu số.

– symbol /ˈsɪmbl/ (n): ký hiệu, biểu tượng.

=> symbolize/ˈsɪmbəlaɪz/ (v): tượng trưng.

– cross /krɒs/(n): chữ thập.

– stripe /straɪp/ (n): sọc.

=> striped (a): gồm sọc.

– modern /ˈmɒdn/ (a): hiện đại.

=> modernize /ˈmɒdənaɪz/ (v): hiện đại hóa.

– plaid /plæd/ (a) có ca-rô, kẻ ô vuông.

– suit /suːt/ hoặc /sjuːt/ (a): trơn.

– sleeve /sliːv/ (n): tay áo.

=> sleeveless /ˈsliːvləs/ (a): không có tay.

=> short-sleeved (a) : tay ngắn.

– sweater /ˈswetə(r)/ (n): áo len.

– baggy /ˈbæɡi/ (a): rộng lớn thùng thình.

– faded /feɪd/ (a): phai màu.

– shorts /ʃɔːts/ (n): quần đùi.

– casual clothes /ˈkæʒuəl – /kləʊðz/(n): áo xống thông thường.

– sailor /ˈseɪlə(r)/ (n): thủy thủ.

– cloth /klɒθ/ (n): vải.

Symbol có nghĩa là biểu tượng

– wear out: mòn, rách.

– unique /juˈniːk/ (a): độc đáo.

– subject /ˈsʌbdʒɪkt/ (n): nhà đề, đề tài.

– embroider /ɪmˈbrɔɪdə(r)/ (v): thêu.

– label /ˈleɪbl/ (n): nhãn hiệu.

– sale /seɪl (n) : doanh thu.

– go up = increase /ɪnˈkriːs/ : tăng lên.

– economy /ɪˈkɒnəmi/ (n): nền tởm tế.

=> economic/ˌiːkəˈnɒmɪk/ (a): thuộc về gớm tế.

=> economical /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ (a): máu kiệm.

– worldwide /ˈwɜːldwaɪd/ (a): rộng rãi thế giới.

– out of fashion: lỗi thời.

– generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (n): ráng hệ.

– (be) fond of = like thích.

– hardly /ˈhɑːdli/ (adv): đa số không.

– put on = wear: mang vào.

– point of view: quan lại điểm.

– (be) proud of/praʊd/ : tự hào về.

Hình minh họa đến từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 2

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 3

Unit 3: The trip lớn the countryside – Chuyến du ngoạn về miền quê.

-buffalo /ˈbʌfələʊ/ (n): bé trâu.

– plough /plaʊ/ (n,v): chiếc cày, cày.

– gather /ˈɡæðə(r)/ (v): gặt, thu hoạch.

– crop /krɒp/ (n): vụ mùa.

– trang chủ village /həʊm -/ˈvɪlɪdʒ/: buôn bản quê.

– rest /rest/ (n,v): (sự) nghỉ ngơi ngơi.

– journey /ˈdʒɜːni/(n) : chuyến đi, hành trình.

– chance /tʃɑːns/ (n): dịp.

– cross /krɒs/ (v): đi ngang qua.

– paddy filed /ˈpædi -faɪl/ : cánh đồng lúa.

– bamboo /ˌbæmˈbuː/ (n): tre.

– forest /ˈfɒrɪst/ (n): rừng.

– snack /snæk/ (n): thức ăn nhanh.

– highway /ˈhaɪweɪ/ (n): xa lộ.

Hình minh họa mang đến từ vựng giờ Anh lớp 9 – Unit 3

– banyan tree /ˈbænjən – triː /: cây đa.

– entrance /ˈentrəns/ (n): cổng vào, lối vào.

– shrine /ʃraɪn/ (n): mẫu miếu.

– anh hùng /ˈhɪərəʊ/ (n): anh hùng.

– go boating: đi chèo thuyền.

– riverbank /ˈrɪvəbæŋk/ (n): bờ sông.

– enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v) – enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbl/ (a): thú vị.

– take a photo: chụp ảnh.

– reply /rɪˈplaɪ/ (v) = answer /ˈɑːnsə(r)/ : trả lời.

– play a role: đóng vai trò.

– flow – flew – flown /fləʊ – fluː -fləʊn /(v): chảy.

– raise /reɪz/ (v): nuôi.

– cattle /ˈkætl/ (n): gia súc.

– pond /pɒnd/ (n): chiếc ao.

– parking lot: chỗ đậu xe.

– gas station: cây xăng.

– exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v, n): (sự) trao đổi.

– maize /meɪz/ (n) = corn /kɔːn/: bắp / ngô.

– nearby /ˌnɪəˈbaɪ/(a) : gần bên.

– complete /kəmˈpliːt/ (v): trả thành.

– feed – fed – fed /fiːd – fed – fed/(v): đến ăn.

Take a photo tức là chụp ảnh

Từ vựng giờ Anh lớp 9 – Unit 4

Unit 4: Learning a foreign language – học tập ngoại ngữ.

– learn by heart / /lɜːn – baɪ – /hɑːt/: học thuộc lòng.

– as + adj / adv + as possible /ˈpɒsəbl/ : càng … càng tốt.

Ex: You come as soon as possible.

– quite /kwaɪt/ (adv) = very, completely: rất.

– examine /ɪɡˈzæmɪn/ (v): tra hỏi, coi xét.

=> examiner (n): giám khảo.

=> examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/ (n): kỳ thi.

– go on : tiếp tục.

– aspect /ˈæspekt/(n): khía cạnh.

– in the end = finally, at last: cuối cùng.

– exactly /ɪɡˈzæktli/ (adv): bao gồm xác.

– passage (n)/ˈpæsɪdʒ/: đoạn văn.

– attend /əˈtend/ (v): theo học, tham dự.

=> attendance /əˈtendəns/ (n): sự tham dự.

=> attendant /əˈtendənt/ (n): người tham dự.

Hình minh họa cho từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 4

– course /kɔːs/ (n): khóa học.

– written examination /ˈrɪtn/: kỳ thi viết.

– oral examination /ˈɔːrəl/: kỳ thi nói.

– candidate /ˈkændɪdət/ hoặc /ˈkændɪdeɪt/ (n): thí sinh, ứng cử viên.

– award /əˈwɔːd/ (v, n): thưởng, phần thưởng.

– scholarship/ˈskɒləʃɪp/ (n) : học bổng.

– dormitory /ˈdɔːmətri/ (n): ký túc xá.

– campus /ˈkæmpəs/ (n) : khuôn viên trường.

– reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/ (n) : danh tiếng.

– experience /ɪkˈspɪəriəns/ (n, v): kinh nghiệm, trải qua.

– culture /ˈkʌltʃə(r)/ (n): văn hóa.

=> cultural /ˈkʌltʃərəl/ (a): nằm trong về văn hóa.

– close to: gần.

– scenery /ˈsiːnəri/ (n) : phong cảnh, cảnh vật.

– nation /ˈneɪʃn/ (n) : quốc gia, đất nước.

=> national /ˈnæʃnəl/ (a): trực thuộc về quốc gia.

=> national bank ngân hàng nhà nước.

Scholarship có nghĩa là học bổng

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 5

Unit 5: The truyền thông media – phương tiện đi lại truyền thông.

– truyền thông /ˈmiːdiə/ (n): phương tiện truyền thông.

– invent /ɪnˈvent/ (v): vạc minh.

=> invention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phân phát minh.

=> inventor /ɪnˈventə(r)/ (n): đơn vị phát minh.

– crier /ˈkraɪə(r)/ (n): người rao cung cấp hàng.

– latest news: tin giờ chót.

– popular /ˈpɒpjələ(r)/ (a): được ưa chuộng, phổ biến.

=> popularity /ˌpɒpjuˈlærəti/ (n): tính phổ biến.

– widely /ˈwaɪdli/ (adv): một cách rộng rãi.

– teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/ (n): thanh thiếu thốn niên.

– adult /ˈædʌlt/ (n) tín đồ lớn.

– thanks to: dựa vào vào.

Hình minh họa mang lại từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 5

– variety /vəˈraɪəti/ (n): sự khác nhau, sự đa dạng.

– channel /ˈtʃænl/ (n): kênh truyền hình.

– control /kənˈtrəʊl/ (v) : điều khiển, kiểm soát.

– stage /steɪdʒ/ (n): giai đoạn.

– develop /dɪˈveləp/ (v): phát triển.

=> development /dɪˈveləpmənt/ (n): sự phân phát triển.

– interactive /ˌɪntərˈæktɪv/ (a): tương tác.

– viewer /ˈvjuːə(r)/ (n): bạn xem.

– show /ʃəʊ/ (n): buổi trình diễn.

– remote /rɪˈməʊt/ (a) = far: xa.

– event /ɪˈvent/ (n): sự kiện.

– interact /ˌɪntərˈækt/ (v): hình ảnh hưởng.

=> interaction /ˌɪntərˈækʃn/ (n): sự tương tác.

– benefit /ˈbenɪfɪt/ (n): ích lợi.

Channel tức là kênh truyền hình

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 6

Unit 6: The environment – Môi trường.

– environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ (n) : môi trường.

=> environmental (a): ở trong về môi trường.

– garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/ (n): rác rến thải.

– dump /dʌmp/ (n): kho bãi đổ, nơi chứa.

– pollute /pəˈluːt/ (v): ô nhiễm.

=> pollution /pəˈluːʃn/ (n): sự ô nhiễm.

=> polluted /pəˈluːt/ (a): bị ô nhiễm.

– deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/ (n): sự phá rừng.

– improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải tiến.

=> improvement /ɪmˈpruːvmənt/ (n): sự cải tiến, sự cải thiện.

– intermediate /ˌɪntəˈmiːdiət/ (a): trung cấp.

– well-qualified / wel – /ˈkwɒlɪfaɪd/(a) : có trình độ cao.

– tuition/tjuˈɪʃn/ (n) = fee: học phí.

– academy /əˈkædəmi/ (n): học tập viện.

– advertise /ˈædvətaɪz/ (v): quảng cáo.

=> advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n) = ad: bài xích quảng cáo.

– edition /ɪˈdɪʃn/ (n): lần xuất bản.

– violent /ˈvaɪələnt/(a): bạo lực.

=> violence /ˈvaɪələns/ (n): bạo lực.

Environment tức là môi trường

– documentary /ˌdɒkjuˈmentri/ (n): phim tài liệu.

– inform /ɪnˈfɔːm/ (v): thông tin, cho hay.

=> informative /ɪnˈfɔːmətɪv/ (a): có rất nhiều tin tức.

=> information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/(n): thông tin.

– folk music: nhạc dân ca.

– battle /ˈbætl/ (n): trận chiến.

– communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ (v): giao tiếp.

=> communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ (n): sự giao tiếp.

– relative /ˈrelətɪv/ (n): bà con, bọn họ hàng.

– means /miːnz/ (n): phương tiện.

– useful for sb/ˈjuːsfl/ : hữu ích cho ai.

– commerce /ˈkɒmɜːs/ (n): yêu thương mại.

– limit /ˈlɪmɪt/ (v): giới hạn.

=> limitation/ˌlɪmɪˈteɪʃn/ (n): sự hạn chế.

– look forward to lớn + V-ing: mong đợi.

– time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/ (a): tốn các thời gian.

– suffer /ˈsʌfə(r)/ (v): chịu đựng đựng.

– spam /spæm/ (n): thư rác.

– leak /liːk/ (v): rò rỉ, chảy.

– response /rɪˈspɒns/(n, v): trả lời, phản bội hồi.

– costly /ˈkɒstli/ (adv): tốn tiền.

– alert /əˈlɜːt/ (a): cảnh giác.

Look forward khổng lồ + V-ing có nghĩa là mong đợi

– surf /sɜːf/ (v): lướt trên mạng.

– deforest /ˌdiːˈfɒrɪst/ (v): phá rừng.

– dynamite /ˈdaɪnəmaɪt/ (n): hóa học nổ.

– dynamite fishing: đánh cá bởi chất nổ. – spray /spreɪ/ (v): xịt, phun.

– pesticide /ˈpestɪsaɪd/ (n): thuốc trừ sâu.

– volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ (n): bạn tình nguyện.

– conservationist /ˌkɒnsəˈveɪʃənɪst/ (n): người bảo vệ môi trường.

– once /wʌns/ (adv): một khi.

– shore /ʃɔː(r)/ (n): bờ biển.

– sand /sænd/(n): cát.

– rock /rɒk/ (n): tảng đá.

Xem thêm: Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Tap 29, Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Mùa 4 Tập 29 Online

– kindly /ˈkaɪndli/ (a): vui lòng, ân cần.

– provide /prəˈvaɪd/(v): cung cấp.

– disappoint /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ (v): có tác dụng ai thất vọng.

=> disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ (a): thất vọng.

– spoil /spɔɪl/ (v): có tác dụng hư hỏng, có tác dụng hại.

– achieve /əˈtʃiːv/ (v): đạt được, làm cho được.

=> achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n): thành tựu.

– persuade /pəˈsweɪd/ (v): thuyết phục.

– protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ.

=> protection/prəˈtekʃn/ (n): sự bảo vệ.

– entertain /ˌentəˈteɪn/ (v): giải trí.

=> entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ (n): sự giải trí.

*

Entertainment có nghĩa là sự giải trí

– dissolve /dɪˈzɒlv/ (v): phân hủy, trả tan.

– natural resources /ˈnætʃrəl – rɪˈsɔːs/ : nguồn tài nguyên thiên nhiên. – trash /træʃ/ (n): rác.

– harm /hɑːm/ (v): làm hại.

– energy /ˈenədʒi/ (n): năng lượng.

– exhausted fume /ɪɡˈzɔːstɪd – fjuːm/ : hơi, sương thải ra.

– prevent /prɪˈvent/ (v): ngăn ngừa, đề phòng.

=> prevention /prɪˈvenʃn/ (n): sự phòng ngừa.

– litter /ˈlɪtə(r)/ (v, n): xả rác, rác.

– recycle /ˌriːˈsaɪkl/ (v): tái chế.

– sewage /ˈsuːɪdʒ/ (n): nước thải.

– pump /pʌmp/ (v): bơm, đổ.

– oil spill: sự tràn dầu.

– waste /weɪst/ (n): chất thải.

– over up: cạn kiệt.

– junk-yard /ˈdʒʌŋkjɑːd/ (n): bến bãi phế thải.

– treasure /ˈtreʒə(r)/ (n): kho tàng, kho báu.

– stream /striːm/ (n): mẫu suối.

– foam /fəʊm/ (n): bọt.

– hedge /hedʒ/ (n): mặt hàng rào.

– nonsense /ˈnɒnsns/ (n): tiếng nói phi lý.

– silly /ˈsɪli/ (a): ngớ ngẩn, khờ dại.

Hình minh họa cho từ vựng giờ Anh lớp 9 – Unit 6

Từ vựng giờ Anh lớp 9 – Unit 7

Unit 7: Saving energy – tiết kiệm năng lượng.

– energy /ˈenədʒi/ (n): năng lượng.

– bill /bɪl/ (n): hóa đơn.

– enormous /ɪˈnɔːməs/(a): thừa nhiều, lớn lớn. – reduce /rɪˈdjuːs/(v): giảm.

=> reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): sự bớt lại.

– plumber /ˈplʌmə(r)/ (n): thợ sửa ống nước.

– crack /kræk/ (n): đường nứt.

– pipe/paɪp/ (n): con đường ống (nước).

– bath /bɑːθ/ (n): bồn tắm.

– faucet /ˈfɔːsɪt/ (n) = tap: vòi nước.

– drip/drɪp/ (v): tung thành giọt.

– right away = immediately: (adv) tức thì lập tức.

– folk /fəʊk/ (n): người.

– explanation /ˌekspləˈneɪʃn/(n): giải mã thích.

– bubble /ˈbʌbl/ (n): bong bóng.

– valuable /ˈvæljuəbl/ (a): quý giá.

– keep on = go on = continue: tiếp tục.

– minimize /ˈmɪnɪmaɪz/ (v): giảm đến về tối thiểu.

– complain khổng lồ s.o /kəmˈpleɪn/ (v): than phiền, phàn nàn.

– complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (a): phức tạp.

=> complication /ˌkɒmplɪˈkeɪʃn/ (n): sự phức tạp.

– resolution /ˌrezəˈluːʃn/ (n): phương pháp giải quyết.

– politeness /pəˈlaɪtnəs/(n): sự định kỳ sự.

– label /ˈleɪbl/ (v): dán nhãn. – transport /ˈtrænspɔːt/(v): vận chuyển.

– clear up: dọn sạch.

Saving energy tức là tiết kiệm năng lượng

– truck /trʌk/ (n): xe pháo tải.

– look forward to: ao ước đợi.

– break /breɪk/ (n): sự chấm dứt / nghỉ.

– refreshment /rɪˈfreʃmənt/ (n): sự ngủ ngơi.

– fly /flaɪ/ (n): nhỏ ruồi.

– worried about: lo ngại về.

– float /fləʊt/ (v): nổi.

– surface /ˈsɜːfɪs/ (n): bề mặt.

– electric shock (n): điện giật.

– wave /weɪv/ (n): làn sóng.

– local /ˈləʊkl/ (a): thuộc về địa phương.

=> local authorities/ɔːˈθɒrəti/: cơ quan ban ngành địa phương.

– prohibit /prəˈhɪbɪt/ (v) = ban (v) : ngăn cấm.

=> prohibition /ˌprəʊɪˈbɪʃn/ (n): sự phòng cấm.

– fine /faɪn/ (v): phân phát tiền.

– tool /tuːl/ (n): dụng cụ.

– fix /fɪks/ (v): đính đặt, sửa.

– appliance /əˈplaɪəns/ (n): đồ gia dụng dùng.

– solar energy: năng lượng mặt trời.

– nuclear power: năng lượng hạt nhân.

– power (n) = electricity: điện.

– heat /hiːt/ (n, v) : sức nóng, có tác dụng nóng. – install /ɪnˈstɔːl/(v): thêm đặt.

– coal /kəʊl/ (n): than.

– luxuries /ˈlʌkʃəri/ (n): xa xỉ phẩm.

– ultimately /ˈʌltɪmətli/ (adv) = finally: cuối cùng, sau hết.

– as well as : cũng như.

– innovate /ˈɪnəveɪt/ (v) = reform /rɪˈfɔːm/: thay đổi mới.

=> innovation (n) = reform: sự đổi mới.

Ultimately có nghĩa là cuối cùng, sau hết

– necessities /nəˈsesəti/ (n): nhu cầu phẩm.

– consume /kənˈsjuːm/ (v): tiêu dùng.

=> consumer /kənˈsjuːmə(r)/ (n): fan tiêu dùng.

=> consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ.

– effectively /ɪˈfektɪvli/ (adv): bao gồm hiệu quả.

– household /ˈhaʊshəʊld/ (n): hộ, gia đình.

– lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ (n): sự thắp sáng.

– trương mục for: chiếm.

– replace /rɪˈpleɪs/ (v): gắng thế.

– bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn tròn.

– energy-saving (a): tiết kiệm ngân sách năng lượng.

– standard /ˈstændəd/(n): tiêu chuẩn.

– last /lɑːst/ (v): kéo dài.

– scheme /skiːm/ (n): plan kế hoạch.

– freezer /ˈfriːzə(r)/ (n): tủ đông.

– tumble dryer /ˈtʌmbl – /ˈdraɪə(r)/: máy sấy.

– compared with: đối chiếu với.

– category /ˈkætəɡəri/ (n): loại.

– conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, bảo vệ.

=> conservation (n): sự bảo tồn.

– purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích.

– speech /spiːtʃ/ (n): bài diễn văn.

– sum up: tóm tắt.

– public transport: đi lại công cộng.

– mechanic /məˈkænɪk/(n): thợ máy.

– wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/ (n): sọt rác.

Hình minh họa mang đến từ vựng giờ Anh lớp 9 – Unit 7

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 8

Unit 8: Celebrations – những dịp lễ.

– celebrate /ˈselɪbreɪt/(v): làm cho lễ kỷ niệm.

=> celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ (n): lễ kỷ niệm.

– Easter /ˈiːstə(r)/ (n): lễ Phục Sinh.

– Lunar New Year: đầu năm mới Nguyên Đán.

– wedding /ˈwedɪŋ/ (n): đám cưới.

– throughout /θruːˈaʊt/ (prep): suốt.

– occur (v) = happen / take place: xảy ra, diễn ra.

– decorate /ˈdekəreɪt/ (v): trang trí.

=> decoration /ˌdekəˈreɪʃn/ (n): sự trang trí. – sticky rice cake: bánh tét.

– be together = gather : tập trung.

– apart /əˈpɑːt/ (adv): bí quyết xa.

– Passover /ˈpɑːsəʊvə(r)/ (n): Lễ quá Hải (của bạn Do thái).

– Jewish /ˈdʒuːɪʃ/ (n): người Do thái.

– freedom /ˈfriːdəm/ (n): sự từ bỏ do.

– slave /sleɪv/ (n): nô lệ.

=> slavery /ˈsleɪvəri/ (n): sự nô lệ.

– as long as: miễn là.

Hình minh họa mang lại dịp đầu năm mới Nguyên đán – Lunar New Year

– parade /pəˈreɪd/ (n): cuộc diễu hành.

– colorful /ˈkʌləfl/ (a): nhiều màu, sặc sỡ.

– crowd /kraʊd/(v) : tụ tập.

=> crowd (n): đám đông.

=> crowded (a): đông đúc.

– compliment /ˈkɒmplɪmənt/ (n): lời khen.

=> compliment so on sth: khen ai về vấn đề gì.

– well done: tốt lắm, làm tốt lắm.

– congratulate so on sth /kənˈɡrætʃuleɪt/: chúc mừng ai về.

=> congratulation (n): lời chúc mừng.

=> Congratulations! Xin chúc mừng.

– the first prize: giải nhất.

– contest /ˈkɒntest/ (n): cuộc thi.

– active /ˈæktɪv/ (a): tích cực.

=> activist /ˈæktɪvɪst/(n): tín đồ hoạt động.

– charity /ˈtʃærəti/(n): bài toán từ thiện.

– nominate /ˈnɒmɪneɪt/ (v): chọn.

– acquaintance /əˈkweɪntəns/ (n): sự thân quen biết.

– kind /kaɪnd/ (a): tử tế

=> kindness (n): sự tử tế.

Parade tức là cuộc diễu hành

– trust /trʌst/ (n): sự tin cậy.

=> trusty /ˈtrʌsti/ (a): đáng tin cậy.

– express /ɪkˈspres/ (v): diễn tả.

– memory /ˈmeməri/ (n): trí nhớ.

– lose heart: mất hy vọng.

– tear /tɪə(r)/ (n): nước mắt.

– groom /ɡruːm/ (n): chú rể.

– hug /hʌɡ/ (v): ôm.

– considerate /kənˈsɪdərət/ (a): ân cần, chu đáo.

– generous /ˈdʒenərəs/ (a): rộng lớn lượng, bao dung.

=> generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/ (n) tính rộng lượng, sự bao dung.

– priority /praɪˈɒrəti/(n): sự ưu tiên.

– sense of humour/ˈhjuːmə(r)/ : tính hài hước.

=> humorous /ˈhjuːmərəs/ (a): hài hước.

– distinguish /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ (v): phân biệt.

– in a word = in brief = in sum: tóm lại.

– terrific /təˈrɪfɪk/(a) = wonderful /ˈwʌndəfl/: tốt vời.

– proud of : trường đoản cú hào, hãnh diện.

– alive /əˈlaɪv/ (a): còn sống.

– image /ˈɪmɪdʒ/ (n): hình ảnh.

Hình minh họa mang lại từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 8

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 – Unit 9

Unit 9: Natural disasters – Thiên tai.

– disaster /dɪˈzɑːstə(r)/ (n): thảm họa.

=> disastrous /dɪˈzɑːstrəs/ (a): tai hại.

=> natural disaster : thiên tai.

– snowstorm /ˈsnəʊstɔːm/ (n): bão tuyết.

– earthquake /ˈɜːθkweɪk/ (n): rượu cồn đất.

– volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ (n): núi lửa.

=> volcanic /vɒlˈkænɪk/(a): thuộc về núi lửa.

=> typhoon /taɪˈfuːn/ (n): bão nhiệt đới.

– weather forecast: dự báo thời tiết.

– turn up: vặn bự >

– volume /ˈvɒljuːm/ (n): âm lượng.

– temperature /ˈtemprətʃə(r)/ (n): nhiệt độ.

– thunderstorm /ˈθʌndəstɔːm/ (n): bão gồm sấm sét.

– south-central (a): phía nam giới miền trung/ nam giới trung bộ.

– experience /ɪkˈspɪəriəns/ (v): trải qua.

– highland /ˈhaɪlənd/(n): cao nguyên.

– prepare for /prɪˈpeə(r)/ : sẵn sàng cho.

– laugh at /lɑːf/: cười cợt nhạo, chế nhạo.

– just in case: nếu vô tình xảy ra.

– canned food: thức nạp năng lượng đóng hộp.

– candle /ˈkændl/ (n): nến.

– match /mætʃ/ (n): diêm quẹt.

– imagine /ɪˈmædʒɪn/ (v): tưởng tượng.

– mô tả /ʃeə(r)/ (v): phân chia sẻ.

– tư vấn /səˈpɔːt/ (v): ủng hộ.

Hình minh họa cho núi lửa – volcano

– ladder /ˈlædə(r)/(n): dòng thang.

– blanket /ˈblæŋkɪt/ (n): chăn mền.

– bucket /ˈbʌkɪt/ (n): dòng xô.

– power nguồn cut : cúp điện.

– Pacific Rim: vành đai tỉnh thái bình Dương.

– tidal wave = tsunami /tsuːˈnɑːmi/ :sóng thần.

– abrupt /əˈbrʌpt/ (a): thình lình.

– shift /ʃɪft/ (n): sự chuyển dịch.

– underwater /ˌʌndəˈwɔːtə(r)/ (a): ở dưới nước.

– movement /ˈmuːvmənt/ (n): sự chuyển động.

– hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n): bão.

– cyclone /ˈsaɪkləʊn/ (n): cơn lốc.

– erupt /ɪˈrʌpt/ (v): phun.

=> eruption (n): sự phun trào.

– predict /prɪˈdɪkt/ (v): đoán trước.

=> prediction (n): sự đoán trước.

– tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ (n): bão xoáy.

– funnel-shaped (a): gồm hình phễu.

– suck up: hút.

– path/pɑːθ/ (n): mặt đường đi.

– baby carriage /ˈkærɪdʒ/: xe pháo nôi.

Hình minh họa đến sóng thần – tidal wave

Từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 10

Unit 10: Life on other planets – cuộc đời trên những hành tinh khác.

– UFOs = Unidentified Flying Objects: đồ dùng thể bay không xác định.

– in the sky: trên bầu trời.

– spacecraft /ˈspeɪskrɑːft/ (n): tàu vũ trụ.

– planet /ˈplænɪt/ (n): hành tinh.

– believe /bɪˈliːv/ (v): tin, tin tưởng.

– aircraft /ˈeəkrɑːft/(n): đồ vật bay.

– balloon /bəˈluːn/ (n) : coi thường khí cầu.

– meteor /ˈmiːtiə(r)/ (n): sao băng.

– evidence/ˈevɪdəns/ (n): bởi chứng.

– exist /ɪɡˈzɪst/ (v): tồn tại.

=> existence /ɪɡˈzɪstəns/(n): sự tồn tại.

– experience /ɪkˈspɪəriəns/(n): kinh nghiệm.

– pilot /ˈpaɪlət/ (n): phi hành gia.

– alien /ˈeɪliən/ (n): tín đồ lạ.

– claim /kleɪm/ (v): nhận là, đến là.

– egg-shaped (a): gồm hình quả trứng.

– sample /ˈsɑːmpl/ (n): đồ gia dụng mẫu.

– capture /ˈkæptʃə(r)/ (v): bắt giữ.

– take aboard: đưa lên tàu, máy bay.

– examine /ɪɡˈzæmɪn/ (v): điều tra.

– không tính phí /friː/ (v): giải thoát.

Hình minh họa mang lại UFOs – thứ thể bay không xác định

– disappear /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ (v) :biến mất.

=> disappearance /ˌdɪsəˈpɪərəns/ (n): sự biến chuyển mất.

– plate-like (a): giống loại dĩa.

– device /dɪˈvaɪs/ (n): thiết bị.

– treetop (n): ngọn cây.

– proof /pruːf/ = support (n) : bằng chứng.

– falling star: sao sa.

– shooting star: sao băng.

– hole /həʊl/ (n): loại lỗ.

– jump /dʒʌmp/ (v): nhảy.

– health /helθ/ (n): sức khỏe.

=> healthy /ˈhelθi/ (a): khỏe mạnh.

– space /speɪs/ (n): không gian.

– physical condition: điều kiện thể chất.

– perfect /ˈpɜːfɪkt/ (a): trả hảo.

– ocean /ˈəʊʃn/ (n): đại dương.

– orbit /ˈɔːbɪt/ (v): cất cánh quanh quỹ đạo.

– circus /ˈsɜːkəs/ (n): đoàn xiếc.

– cabin /ˈkæbɪn/ (n): buồng lái.

– marvelous /ˈmɑːvələs/ (a): kỳ diệu.

Hình minh họa cho từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 10

2. Nắm tắt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9

12 thì cơ phiên bản trong giờ Anh

12 thì trong giờ Anh là vấn đề ngữ pháp cơ phiên bản nhất mà bạn phải nắm thật dĩ nhiên để hoàn toàn có thể học tốt và áp dụng thành thạo ngôn ngữ này. Bạn cũng có thể tham khảo bài viết sau trên đây để củng cố kỹ năng của phiên bản thân về 12 thì cơ bạn dạng trong giờ Anh.

Cách cần sử dụng 12 thì cơ bạn dạng trong giờ Anh

Động tự nguyên mẫu gồm “to” và không tồn tại “to”

Động tự nguyên mẫu tất cả “to”

Vị trí và chức năng

Ví dụ

Chỉ mục đích

I went lớn the post office to lớn buy some stamps. (Tôi mang đến bưu điện để mua một số con tem).

Làm chủ ngữ

To study abroad is my dream. (Được đi du học là ước mơ của tôi).

Làm tân ngữ

My goal is to lớn become a doctor. (Mục tiêu của tôi là trở thành chưng sĩ).

Sau question words (why, when, how, where,…)

I don’t know how lớn speak English fluently. (Tôi không biết phương pháp nói tiếng Anh trôi chảy).

Sau một vài danh từ nhất định

She has the ability lớn run the THOM project. (Cô ấy có khả năng điều hành dự án THOM).

Sau một vài động từ tốt nhất định

I want khổng lồ go home. (Tôi mong muốn đi về nhà).

Sau một số trong những tính từ độc nhất vô nhị định

It’s impossible lớn finish the report in 2 hours. (Không thể hoàn thành báo cáo trong 2 giờ).

Trong câu gồm cấu trúc:

FOR + O + khổng lồ V

OF + O + khổng lồ V

It is very kind of you to lớn help me. (Thật là thong dong khi bạn hỗ trợ tôi).

Động từ bỏ nguyên mẫu không tồn tại “to”

Vị trí với chức năng

Ví dụ

Sau rượu cồn từ khiếm khuyết(can, could, may, must,…)

He can run very fast. (Anh ấy có thể chạy vô cùng nhanh).

Sau DO, DOES, DID

I don’t know. (Tôi ko biết).

Sau had better, would rather,would sooner, why not, why shouldwe (not),…

You had better clean up your room. (Tốt rộng là các bạn nên dọn dẹp và sắp xếp phòng của mình).